Każdy z nas wie, że jazda samochodem bez pasów bezpieczeństwa co do zasady jest niedozwolona. Kto jednak odpowiada za powyższe? Pasażer czy kierowca?


Korzystanie z pasów bezpieczeństwa – zasada

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r.Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych ustawą.


Wyjątki

Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy m.in. osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa; kobiety o widocznej ciąży; kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera; instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania; policjanta, funkcjonariusza służb podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej; funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych; żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych; zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej; konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;


Kto odpowiada?

Za jazdę samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa odpowiada  kierowca.

Zgodnie bowiem z ww. art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym sam jest obowiązany do jazdy z wykorzystaniem pasów bezpieczeństwa.

Na podstawie zaś art. 45 ust.1 ww. ustawy kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia pasażera w sposób niezgodny z art. 39 ( w więc bez zapiętych pasów bezpieczeństwa).

Z kolei art. 90 Kodeksu wykroczeń przewiduje sankcje za naruszenie przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym – grzywnę do 3.000,- zł albo naganę.

Niemniej zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, mandat karny powinien wynosić 100,- zł.

Oczywiście w konkretnej sytuacji kierowca może się bronić w zależności od okoliczności np. że nie zauważył, kiedy pasażer odpiął pasy. Jednakże, czy można mu przypisać zawinienie w danej sprawie będzie oceniał albo kontrolujący organ (np. Policja) albo sąd (w przypadku odmowy przyjęcia mandatu).

Jeśli chodzi o ewentualne punkty karne – gdy kierowca sam nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa – 2 punkty karne, gdy pasażer – 4 punkty karne.

Niemniej nie wykluczone jest, że Policja również ukaże pasażera za nieprzestrzeganie obowiązku zapięcia pasów w czasie jazdy. Takie przypadki również się zdarzają.

Podsumowanie

Kierowca, który kieruje samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa popełnia wykroczenie. Podobnie odpowiada, gdy pasażer nie będzie korzystał z takiego zabezpieczenia.  Możliwe są przypadki, w których kierowca nie zorientował się, że pasażer odpiął pasy – w takich sytuacjach będzie to zwykle zależało od okoliczności danego zdarzenia oraz od oceny organu kontrolującego np. Policji.

Niezależnie od kierowcy,  pasażer również może zostać ukarany za nieprzestrzeganie obowiązku jazdy z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.

Treść przepisów:
art. 97 Kodeksu wykroczeń:
Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie  podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.