Zbieranie grzybów

Generalnie zbieranie grzybów na potrzeby własne jest prawnie dozwolone. Jednak są pewne niewielkie ograniczenia – w zakresie sposobu oraz miejsc, w których można zbierać grzyby.

Gdzie można zbierać grzyby?

Lasy będące własnością Skarbu Państwa (czyli ich zdecydowana większość) są dostępne dla ludności. Niemniej stałym zakazem wstępu są lasy stanowiące: uprawy leśne do 4 m wysokości, powierzanie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją ( art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach).

Poza tym nadleśniczy może wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu np. w sytuacji zagrożenia pożarem. Informację o wprowadzeniu tego zakazu są uwidaczniane przy wejściach do danego lasu.

Tym samym możemy w poszukiwaniu grzybów możemy wchodzić do lasów już dojrzałych, gdzie nie jest prowadzone zadrzewianie.

Jak i jakie grzyby można zbierać ?

Dla naszego zdrowia oczywiście lepiej zbierać grzyby, co do których jesteśmy pewni, że są jadalne. Jednak przepisy ( a konkretnie rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych) określają zasady zbierania grzybów.

Należy więc zbierać wyłącznie owocniki grzybów (czyli kapelusz i trzon bez grzybni), które nie są zgniłe. Nie wolno używać narzędzi i urządzeń niszczących lub uszkadzających rośliny. Dopuszczalne jest używanie małego nożyka, ale pamiętać należy, że stosując go nie zniszczyć grzybni lub innych grzybów.

Zbieranie grzybów wbrew zasadom

Zbieranie grzybów w miejscach niedozwolonych lub sposobem niedozwolonym stanowi wykroczenie. Sprawca może być ukarany karą grzywny do 250,- zł lub nagany. Karę tą może wymierzyć – oprócz tradycyjnych organów ścigania takich jak Policja – również Straż Leśna.


Podsumowanie

Zbieranie grzybów jest legalne. Jednakże są pewne ograniczenia związane z miejscami gdzie można grzyby zbierać (dojrzałe lasy, gdzie nie wprowadzono okresowego zakazu wstępu) oraz ze sposobem zbierania grzybów (wyłącznie trzonka i kapelusza – bez grzybni oraz bez używania narzędzi i urządzeń niszczących lub uszkadzających rośliny). Nie zastosowanie do tych wymogów może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową.

Treść przepisów
Art.  153 par 1 pkt 4) Kodeksu wykroczeń:
Kto w nienależącym do niego lesie zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo sposobem niedozwolonym, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.