Czynny żal do Urzędu Skarbowego –  kiedy i po co?

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – czym jest ? Czy jest korzystny? Jak należy go złożyć?

Czynny żal

Jest zwany często autodenuncjacją albo samodoniesienie. Istota tej instytucji polega na tym, że jeżeli po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego zawiadomimy organy ścigania o okolicznościach popełnienia czynu nie zostaniemy ukarani. Nie poniesiemy odpowiedzialności karnoskarbowej.

Jednak jednocześnie z czynnym żalem będziemy zobowiązani do uiszczenia należności publicznoprawnej (np. podatku), która nie została zapłacona.

Kiedy czynny żal nie będzie skuteczny?

Czynny żal może być niestety nieskuteczny tzn. nie ochroni przed odpowiedzialnością karnoskarbową.

Gdy organy ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego oraz gdy już rozpoczęły czynności takie jak przeszukanie, kontrolę zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego – czynny  żal nie będzie skuteczny.

Nie uniknie skazania również sprawca , który:

– kierował wykonaniem czynu;

– wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;

– zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował;

– nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Korekta deklaracji

Skutecznie złożona korekta deklaracji podatkowa przy jednoczesnym zapłaceniu uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznej pozwala osiągnąć te same skutki co czynny żal tzn. nie poniesiemy odpowiedzialności karnoskarbowej.

Jaka forma i do kogo czynny żal

Czynny żal może zostać złożony pisemnie albo ustnie do protokołu (wtedy wymaga osobistego stawiennictwa).

Organami ścigania przestępstw i wykroczeń skarbowych (do których czynny żal powinien zostać złożony) są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Straż Graniczna, Policja; Żandarmeria Wojskowa.

Nawet gdy zgłosimy czynny żal do nieodpowiedniego organu – to powinien on przekazać właściwemu organowi do rozpoznania.

Podsumowanie

Czynny żal stanowi formę uniknięcia odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. W jego treści należy ujawnić istotne okoliczności popełnienia czynu. Należy uiścić również kwotę uszczuplonej należności. Gdy nie wiemy jaka to kwota – odpowiednie organ wskażą ją i wyznaczy termin do jej uiszczenia. Są pewne sytuacje gdy czynny żal będzie nieskuteczny np. gdy kontrola skarbowa już się rozpoczęła.

 

Treść przepisów :

Art.  16 kodeksu karnego skarbowego

1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

2. Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia – uiścić ich równowartość pieniężną; nie nakłada się obowiązku uiszczenia ich równowartości pieniężnej, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4.

3. Jeżeli złożone przedmioty podlegające przepadkowi mogą ulec szybkiemu zniszczeniu lub zepsuciu, ich przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości, organ postępowania przygotowawczego nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia ich równowartości pieniężnej, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4.

4. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.

5. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1)            w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2)            po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

6. Przepisu § 1 nie stosuje się wobec sprawcy, który:

1)            kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;

2)            wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;

3)            zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku;

4)            nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.