Podejrzany i oskarżony może poddać się dobrowolnie karze. Co to oznacza?

 

Porozumienie z Prokuratorem/ Policją

Są sytuacje, kiedy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, sprawca przyznaje się do czynu. W takiej istnieje możliwość porozumienia się z organami ścigania co do wymiaru kary.

Po ustaleniu wymiaru kary – najczęściej wniosek o dobrowolne poddanie się karze zawarty jest w przesłuchaniu podejrzanego.

 

Jakie korzyści ?

Uzgodnienie z organami ścigania wymiaru kary musi być zatwierdzone przez sąd. Odbywa się to w ramach tzw. skazania bez rozprawy, podczas którego nie przeprowadza się postępowania dowodowego. Tym samym proces karne jest znacznie skrócony. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy wnioski co do skazania bez rozprawy nie są przez sąd uwzględniane. Niemniej odbywa się to stosunkowo rzadko. Najczęściej ma to miejsce, gdy pokrzywdzony wyraża swój sprzeciw co do wymiaru kary, czy też poszczególnych ustaleń porozumienia.

 

Do jakiego momentu można się poddać karze dobrowolnie?

Do chwili przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie można złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary. Zatem nawet, jak nie uda się na etapie wcześniejszego postępowania ustalić wymiar kary, sam oskarżony może podjąć próbę złożenia takiego wniosku przed sądem w trakcie procesu.

 

Treść przepisów:

Art. 387 § 1 Kodeksu postępowania karnego

Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.