Dozór elektroniczny

W polskim systemie karnym istnieje możliwość odbycia pozbawienia wolności w ramach tzw. dozoru elektronicznego. W jakich okolicznościach skazany może ubiegać się o elektroniczną „ opaskę”?

 

Kiedy można odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Przede wszystkim wskazać należy „opaskę” można zastosować w przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku, przy czy skazanie nie może dotyczyć czynu kwalifikowanego jako tzw. recydywa wielokrotna.

Ponadto kara może być wykonywana w ten sposób jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. W praktyce sprowadza się to do ustalenia, czy w miejscu pobytu skazanego będzie odpowiedni zasięg dla nadajników.

 

Na czym polega dozór elektroniczny?

Dozór bowiem polega na przebywaniu przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu. Kontrola wykonywania tych obowiązku wykonywana jest właśnie przez odpowiedni nadajnik. Jest on zakładany skazanemu na rękę lub nogę. Urządzenie wysyła komunikaty odbierane przez rejestrator stacjonarny i przenośny, pozwalające ustalić miejsce pobytu.

 

Wniosek i postanowienie sądu

Należy złożyć wniosek o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego do sądu penitencjarnego (Sąd Okręgowy). Najlepiej go złożyć przed rozpoczęciem wykonywania kary w zakładzie karnym. Możliwe jest również wniesienie takiego w wniosku będąc w więzieniu. Sąd w postanowieniu – gdy uwzględni wniosek – szczegółowo określi miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania nałożonych obowiązków oraz rodzaj podlegających zainstalowaniu środków technicznych. Wyznaczy także termin i określa sposób zgłoszenia przez skazanego podmiotowi dozorującemu gotowości do zainstalowania rejestratora stacjonarnego lub przenośnego lub nadajnika.

 

Treść przepisów:

Art. 43la § 1 Kodeksu karnego wykonawczego

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego;

2)     jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;

3)     skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

4)  osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h § 3;

5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h § 1.