Fajerwerki – dozwolone?

Chociaż do Sylwestra jeszcze trochę czasu, niektórzy zniecierpliwieni wypróbowują już zakupione fajerwerki. Czy używanie fajerwerków jest legalne?


Używanie materiałów pirotechnicznych

Przepisy prawne zamiast potocznego określenia „fajerwerki” używają określenia „wyroby pirotechniczne”.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wskazuje na sposób kwalifikacji wyrobów pirotechnicznych (biorąc pod uwagę m.in. zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, hałas). I tak producenci są obowiązani do określenia klas danego produktu.

Oznaczenia te pomagają na odróżnienie poszczególnych materiałów. Generalnie dostępne do sprzedaży są produkty określane jako klasa F1/F2/F3/T1/P1.

Używanie materiałów pirotechnicznych, które charakteryzują się wysokim zagrożeniem dla ludzi jest dozwolone wyłącznie przez osoby, które posiadają wiedzę specjalistyczną, odbyły specjalne szkolenie i zdały egzamin (art. 62 ca ust. 2 ww. ustawy). Produkty te oznaczane są klasami F4 bądź T2, czy też P2.

Materiały pirotechniczne, które nie stanowią dużego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, charakteryzują się umiarkowanym poziomem hałasu są udostępnione do ogólnej sprzedaży.

Na opakowaniach takich produktów znajdziemy oznaczenie klas F1/ F2/ F3/ T1/ P1.

Sprzedaż fajerwerków

W kwestii sprzedaży fajerwerków należy wskazać, że zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawa z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wyroby pirotechniczne (przeznaczone do ogólnej sprzedaży) mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumentu stwierdzające tożsamość.

Używanie fajerwerków

Jeżeli kupimy fajerwerki przeznaczone do ogólnej sprzedaży, zapoznamy się z intsrukcjąobsługi oraz zasadami ich bezpiecznego używania, możemy je stosować.

Niemniej pamiętać należy, że niekiedy Policja/Straż Miejska używanie fajerwerków w miejscach publicznych traktuje jako wykroczenie z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń.

Przepis ów stanowi bowiem, że podlega karze osoba, która krzykiem, hałasem alarmem lub wybrykiem lub innym zakłóca spokój, porządek publiczny lub spoczynek nocny.

Gminne przepisy porządkowe

Zdarza się, że uchwałach rady gminy/miejskiej danego terenu występuje zapis wprowadzający zakaz używania fajerwerków na terenie gminy z wyjątkami (np. dotyczącymi Sylwestra, czy też Nowego Roku). Podkreślenia wymaga, że tego typu regulacje są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. Rada gminy nie ma kompetencji do ustanawiania takich ograniczeń ( takie stanowisko m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 04.08.2008 r., sygn. akt II OSK 268/08, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16.04.2014 r., III SA/Łd 355/14)

Podsumowanie

Fajerwerki, czyli materiały pirotechniczne, oznaczone klasami klas F1/ F2/ F3/ T1/ P1 mogą być kupowane przez osoby pełnoletnie. Ich używanie jest dozwolone. Jednakże należy, pamiętać o zasadach bezpieczeństwa (tych ogólnych i szczegółowych określonych na opakowaniu), tak aby nie zrobić sobie i innym krzywdy.

Treść przepisów:

art.  51 par. 1 Kodeksu wykroczeń:
Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.