Gdzie możemy zrobić grilla?

 

Tereny leśne

Na terenie lasu, łąkach, torfowiskach, wrzosowiskach, a także w odległości do 100 m od nich obowiązuje zakaz rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi. Na tych obszarach nie wolno rozpalać grilla, chyba że są specjalne miejsca ku temu. Rozpalenie grilla na tych terenach stanowi wykroczenie.

 

W parkach

Jeśli chodzi o parki, o tym czy grillowanie jest dozwolone decyduje regulamin danego parki. Dla przykładu zgodnie z uchwałą NR XXXI/650/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parków miejskich we Wrocławiu zabronione jest palenie ognisk (nie dotyczy miejsc wyznaczonych) oraz pozostawiania palących się przedmiotów. Zatem na terenie parków miejskich Wrocławia grillowanie, poza miejscami wyznaczonymi, jest zakazane.

Regulaminy parków stanowią tzw. miejscowe przepisy porządkowe. Za ich naruszenie może być wymierzona kara grzywny do 500,- zł albo nagany.

 

Na balkonach

Wspólnoty mieszkaniowe/ spółdzielnie w swoich regulaminach mogą ustalić zakaz grillowania na balkonach. Ich naruszenie nie stanowi wykroczenia. Administracja danego budynku sama musi egzekwować owe zakazy.

Niemniej możliwe jest, że grill na balkonie zostanie zakwalifikowany jako pożar (z powodu zadymienia), a z kolei takie zdarzenie może być uznane za nieostrożne obchodzenie się z ogniem, które jest wykroczeniem. W sytuacji gdy,  powstanie pożar i będzie on zagrażał życiu lub zdrowiu wielu ludzi albo mieniu w wielkich rozmiarach, sprawca będzie podlegał już nie odpowiedzialności za  wykroczenie, tylko za przestępstwo z art. 163 § 1 kodeksu karnego (zagrożonego karą pozbawienia wolności do 10 lat).

 

Podsumowanie

Najlepiej grillować w miejscach wyznaczonych do palenia ognisk. Na własnej posesji (jeżeli nie jest ona położona w pobliżu lasu) też jest to dozwolone. W pozostałych przypadkach należy uważać i zapoznać się z ewentualnymi regulaminami obowiązującymi na danym terenie.

Treść przepisów:            

Art. 82 § 3 kodeksu wykroczeń:

Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany;

art. 83 §  5 kodeksu wykroczeń:   

Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany;

art.  54 kodeks wykroczeń:

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.