Zasady wykonywania “Mazurka Dąbrowskiego” zostały uregulowane prawnie. Jakie należy się zachowywać podczas wykonywania hymnu? Jakie konsekwencje grożą za niedostosowanie się do wymogów prawnych?


Hymn państwowy

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, hymnem jest „Mazurek Dąbrowskiego”.

Publicznie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności w czasie uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych (art. 13 ust. 2 ww. ustawy).


Zasady wykonywania hymnu

W czasie wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju.

Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych)

Sposób zachowania zorganizowanych grup osób umundurowanych określają szczegółowe rozporządzenia.

Tym samym, podczas wykonywaniu hymnu państwowego obowiązuje zasada zachowania powagi spokoju. Wyraża ona się nie tylko poprzez odpowiednie zachowania, ale również przez postawę (generalnie stojącą – dla osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych) oraz w przypadku mężczyzn – brak nakrycia głowy (dotyczy osób nieumundurowanych).

Naruszenie zasady zachowania powagi i spokoju – konsekwencje prawne

Naruszenie zasad wykonywania określonych w ustawie z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych stanowi wykroczenia. Sprawca może zostać ukarany karą grzywny (nawet do 5.000,- zł) albo karą aresztu.


Podsumowanie

Hymn jest wykonywany podczas szczególnie uroczystych zdarzeń takich jak m.in. święta, rocznice państwowe. W czasie wykonywania hymnu należy zachować powagę i spokój. Nie należy prowadzić rozmów, śmiać się, wykonywać lekceważące gesty. Generalnie należy zachować postawę stojącą. Nieumundurowani mężczyźni powinni zdjąć nakrycia głowy. Naruszenie tychże wymogów stanowi wykroczenie.

Treść przepisów:
Art.  49 Kodeksu wykroczeń:
1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom,podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.