Kontrola drogowa – jak powinna wyglądać?

Kontrola drogowa przydarza się prawie każdemu kierującemu. Jak się wtedy zachować? Jakie uprawnienia ma Policja?

 

Gdzie może nas Policja zatrzymać?

Policja może nas zatrzymać w każdym miejscu, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego. Gdy zatrzymanie ma miejsce na jezdni lub poboczu, gdzie jest to zabronione, Policja powinna włączyć niebieskie świtało odblaskowe.

Poza tym jeżeli znajdujemy się na terenie zabudowanym może zatrzymać nas zarówno Policjant umundurowany jak i nieumundurowany.

Policjant nieumundurowany może nas wyłącznie zatrzymać na obszarze zabudowanym.

 

Sygnalizacja zatrzymania

Samo polecenie do zatrzymania powinno być podane z dostatecznej odległości, tak aby kierujący pojazdem mógł je zauważyć i tak, aby możliwe było bezpieczne zatrzymanie.

Policja dla zwrócenia uwagi może podawać sygnały dźwiękowe i świetlne.

 

Jak powinien zachować się kontrolujący Policjant?

Przede wszystkim Policjant powinien stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania.

Policjant nie ma obowiązku podawania swojego imienia i nazwiska przy zorganizowanych kontrolach drogowych np. dotyczących trzeźwości.

Niemniej na żądanie  uczestnika ruchu, policjant umundurowany okazuje legitymacje służbową.

Policjant nieumundurowany w przypadku każdej kontroli ma obowiązek pokazać legitymacje służbowa.

Istotne jest, że okazanie legitymacji służbowej powinno się odbyć w taki sposób by możliwe było jej odczytanie. Nie może zatem być to wyłącznie szybkie wskazanie, iż kontrujący ma ten dokument.

 

Kiedy można być wpuszczonym do pojazdu policyjnego?

Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w razie konieczności:

1) udzielenia pomocy choremu lub rannemu;

2) doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki służby zdrowia;

3) poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek;

4) okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia;

5) przeprowadzenia czynności procesowych  (np. przesłuchania) w sprawie o przestępstwo, wykroczenie czy naruszenie o charakterze administracyjnym;

6) umożliwienia uiszczenia, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, grzywny nałożonej mandatem karnym, w formie bezgotówkowej lub kaucji;

7)      przeciwdziałania próbie ucieczki osoby podlegającej kontroli, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że taka próba może zostać podjęta;

8)      sprowadzenia go w miejsce niezagrażające jego bezpieczeństwu, jeżeli znajduje się on w okolicznościach mogących zagrozić życiu lub zdrowiu jego lub innych osób.

 

Jakie ma obowiązki kierowca?

W przypadku kontroli drogowej, gdy policja wyda polecenie zatrzymania należy się :

zatrzymać się;

– trzymać ręce na kierownicy;

– na polecenie kontrolującego: wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne, umożliwić mu dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

Generalnie kierowca lub pasażer pojazdu przy kontroli drogowej ma obowiązek wykonywania poleceń kontrolującego policjanta.

 

Podsumowanie

W celu kontroli drogowej możemy być zatrzymani w każdym miejscu. Podczas jej przebiegu powinniśmy zostać powiadomieni o przyczynie zatrzymania. Mamy obowiązek stosować się do poleceń kontrolującego. Niedostosowanie się stanowi wykroczenie.

 

Treść przepisów:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.11.2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego