Obecnie wiele osób przebywa na kwarantannie domowej. Przekazy medialne wskazują, że za naruszenie zasad kwarantanny domowej grozi mandat karny w wysokości 5.000,- zł. Czy jednak tylko taka kara grozi za nieprzestrzeganie tej specyficznej izolacji.

 

Kwarantanna – podstawa prawna

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która miała styczność z osobą chorą na określoną chorobę. Ma ona na celu zapobieżeniu rozprzestrzeniania się danego zakażenia.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności.

Z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 7.03.2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego wskazuje, że koronawirus SARS-CoV-2 (COVID-19) jest jedną właśnie z takich chorób.

Co nam grozi jak nieprzestrzeganie  kwarantanny domowej?

Jak wynika z doniesień medialnych grozi nam „mandat karny”. Takie sformułowanie sugeruje, że jest to wykroczenie.

W istocie tak jest.

Zgodnie bowiem z art. 116 §  1 pkt 3)  kodeksu wykroczeń – kto, wiedząc o tym, że jest nosicielem zarazków choroby zakaźnej lub podejrzanym o nosicielstwo, nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Grzywna – zgodnie z zasadami ogólnymi – wykroczeń wynosi od 20,- zł do 5.000,- zł (chyba że ustawa przewiduje wprost inną wysokość grzywny).

Skoro ww. przepis nie określa maksymalnej wysokości grzywny – to możemy zostać ukarani do 5.000,- zł. Niemniej w obecnym stanie – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia należy się spodziewać, iż Policja będzie karała mandatami w maksymalnej wysokości grzywny. 

 

Podsumowanie

Naruszenie kwarantanny domowej to wykroczenie, za które może grozić kara grzywny do 5.000,- zł.

Pamiętać należy, iż rodzice sprawujący opiekę nad dziećmi odpowiadają za nie. Tym samym, za nieprzestrzeganie przez dzieci i młodzież (poniżej 18 roku życia) zasad kwarantanny domowej  odpowiadają  rodzice i w związku z czym mogą zostać ukarani za wykończenie swoich podpieczonych. 

 

Treść przepisów:

Art.  116 kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto, wiedząc o tym, że:

1)            jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,

2)            styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,

3)            jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo,

nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia,podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, a Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych.