Czy zawsze posiadanie narkotyków jest niedozwolone?

Narkotyki – czyli co?

Ustawa z dnia 19.05.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nie używa potocznego pojęcia „narkotyków”.

 

W ww. akcie prawnym pojawiają się terminy: środków odurzających ( m.in. kokaina, heroina, morfina, opium, żywicę konopi) oraz środków psychotropowych (m.in. amfetamina). Pomocny przy kwalifikowaniu tychże substancji jest załącznik tejże ustawy. Zawiera on nazwy i oznaczenia chemiczne poszczególnych środków odurzających i psychotropowych. Właśnie ten spis decyduje, czy dana substancja będzie kwalifikowana przez biegłego jako środek odurzający lub psychotropowy. Do ustalenia czy mamy do czynienia z narkotykami konieczne jest bowiem zasięgnięcie opinii biegłego, który ma specjalizację w tym zakresie. To opinia biegłego potwierdza, czy dana substancja jest niedozwolona.

 

Czy każde posiadanie narkotyków jest karalne?

Podkreślić trzeba, że karalne jest każde posiadanie narkotyków, bez względu na cel jego przeznaczenia. Posiadanie jest bowiem pojęciem szerokim. Obejmuje również zażywanie, zamiar użycia (uchwała Sądu Najwyższego 27.01.2011 r., sygn. akt I KZP 24/10, Lex)

Można spotkać się z orzeczeniami sądów powszechnych powołującymi się na stanowiska Sądu Najwyższego z przed wydania ww. uchwały, które wskazywały, że dysponowanie środkami odurzającymi w trakcie zażywania nie jest karalne. (m.in. wyrok Sądu Najwyższego 02.12.2009 r., sygn. akt II K 261/09). Jednak obecnie dominujący jest pogląd, iż zażywanie narkotyków jest jednoznaczne z ich posiadaniem, a więc stanowi czyn zabroniony z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 19.05.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani. Ilość, rodzaj oraz przeznaczenie środków odurzających lub psychotropowych może wpłynąć na wysokość kary, a w niektórych wypadkach może być podstawą do umorzenia postępowania.

Za posiadanie środków odurzających lub psychotropowych sprawca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności do lat 3.

 

Podsumowanie

Narkotyki to substancje odurzające i psychoaktywne, które są szczegółowo wymienione w ustawie z dnia 19.05.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Należy przyjąć, że każde posiadanie narkotyków (również te związane z ich zażyciem, czy też zamiarem użycia) jest karalne. Sprawca może zostać ukarany karą pozbawienia wolności do lat 3. Niemniej ilość narkotyków może wpłynąć na kwalifikację karną, a co z tym się wiąże – może spowodować zaostrzenie bądź złagodzenie kary.

Treść przepisów:

art. 62  ust. 1 ustawy z dnia 19.05.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:

Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.