W ramach tzw. tarczy antykryzysowej (czyli ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)  została wprowadzona zmiana dotycząca kodeksu wykroczeń.

Wprowadzono nowe wykroczenie. 

 

Treść przepisu widzimy powyżej. Spróbujmy go „odkodować”

Cechy charakterystyczne tego wykroczenia to:

umyślność – sprawca chce podjąć zachowanie niezgodne z prawem lub podejmując działanie godzi się na to;

polecenie musi być wystosowane przez  funkcjonariusza Policji  lub  Straży Granicznej – nie może  być wystosowane np. przez Strażnika Miejskiego;

polecenie  jest wydane na podstawie prawa – ma więc podstawę prawną  – tzn. określony przepis, który uprawnia funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej do wydania  danego polecenia np. nakaz rozejścia się przy nielegalnym zgromadzeniu;

polecenie  dotyczy określonego zachowania się;

musi wystąpić skutek niedostosowania się do polecenia – ma postać utrudnienia lub uniemożliwienia czynności służbowych – powinna więc być wskazane jakiego rodzaju czynności  służbowe nie zostały wykonane lub ich przeprowadzenie było utrudnione. 

Wykroczenie z art. 65a popełnia się jeżeli wszystkie wyżej wymienione elementy  zaistniały łącznie.

 

Kara

Sprawca może zostać ukarany kara aresztu, graniczenia wolności lub grzywny.

Grzywna może zostać wymierzona w wysokości maksymalnej do 5.000,- zł.

Ograniczenie wolności może trwać 1 miesiąc, a areszt  od 5 do 30 dni.