Oskarżyciel posiłkowy – kto to?

Jeżeli jesteś pokrzywdzonym w sprawie karnej możesz być oskarżycielem posiłkowym. Co to oznacza?

 

Oskarżyciel posiłkowy – prawa

Jako pokrzywdzony możesz brać udział w postępowaniu przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

W takiej sytuacji działasz jako strona procesu. Będziesz zawiadamiany o każdej rozprawie. Możesz w niej brać czynny udział tzn. zadawać pytania świadkom, składać wnioski dowodowe, wygłosić mowę końcową. Poza tym oskarżyciel posiłkowy jest uprawniony do zaskarżenia końcowego wyroku.

Tym samym Twój udział w postępowaniu przed sądem może być aktywny. Działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego nie oznacza, że masz obowiązek być na każdej rozprawie – to jest Twoje uprawnienie (chyba, że sąd wskaże w zawiadomieniu, iż Twoje stawiennictwo jest konieczne).

 

Co trzeba zrobić, aby zostać oskarżycielem posiłkowym?

Należy zgłosić stosowny wniosek – może on być pisemny albo ustny. Niemniej przy tym drugim – trzeba go zgłosić na pierwszej rozprawie – zanim rozpocznie się przewód sądowy (czyli przed oczytaniem aktu oskarżenia). Zwykle sąd pyta – czy ktoś chce zgłosić jakieś wnioski formalne przed rozpoczęciem przewodu.

Wniosek ten można zgłosić również na piśmie. Poniżej do ściągnięcia przykładowa jego treść wraz z objaśnieniem.

 

Treść przepisów:

Art. 53 Kodeksu postępowania karnego

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.

Art. 54.§ 1 kodeksu postępowania karnego

Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.