Często używa się terminu pedofilia w odniesieniu do przestępstw seksualnych wobec dzieci. Co jednak oznacza to sformułowanie? Jakie czyny są zabronione?

 

Pedofila co to jest?

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN pedofilia to  “zboczenie seksualne polegające na odczuwaniu popędu płciowego do dzieci”  (żródło: https://sjp.pwn.pl/).

Niemniej sam popęd seksualny, jeżeli nie przekłada się na czyny, nie jest karalny. Dopiero jeżeli dana osoba dokona określonych czynów odpowiada karnie.

Nie w każdym przypadku popełnienia przestępstw związanych z seksualnością małoletnich będziemy mieć do czynienia z pedofilią. Dopiero stwierdzone przez biegłych zaburzenie seksualne jest pedofilią.

Jednak takie czyny jak: obcowanie, pokazywanie treści pornograficznej, czy prezentowanie czynności seksualnych osobom  stanowią przestępstwa, niezależnie czy mamy do czynienia z pedofilią, czy nie.  Dla ich zaistnienia jest istotna granica wieku – 15 lat. Prawo bowiem przewiduje, że to właśnie do tej granicy, sfera seksualności  osób niepełnoletnich będzie szczególnie chroniona.

 

Obcowanie płciowe

Zabronione jest obcowanie płciowo z małoletnim poniżej lat 15, jak również dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzanie ją poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania.

Ważne jest, że sprawca popełnia to przestępstwo niezależnie, czy była zgoda małoletniego, czy nie. W przypadku braku zgody dochodzi do tzw. kumulacji przestępstw (w tym przypadku ze zgwałceniem).

Podkreślenia wymaga, że „<<inna czynność seksualna>>, w rozumieniu przepisu art. 200 § 1 k.k., to takie zachowanie, niemieszczące się w pojęciu <<obcowania płciowego>>, które związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary, co obejmuje te sytuacje, w których sprawca, zmierzając do pobudzenia lub zaspokojenia swojego popędu, nie tylko dotyka narządów płciowych pokrzywdzonego (choćby przez bieliznę lub odzież), lecz podejmuje również inne czynności w zetknięciu z jego ciałem (np. pieszczoty, pocałunki).” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 26.02.2015 r., sygn. akt II AKa 12/15).

Zatem zabronione jest również dotykanie narządów płciowych, pieszczoty czy też pocałunki osób poniżej 15 roku życia.

 

Treści pornograficzne

Karalne jest również prezentowanie treści pornograficznych, udostępnianie przedmiotów mających taki charakter albo rozpowszechnianie treści pornograficznych w sposób umożliwiający małoletniemu poniżej 15 roku życia zapoznanie się z nimi.

 

Prezentowanie czynności seksualnej

Zabronione jest także, w celu swojego zaspokojenia seksualnego albo innej osoby, prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 wykonania czynności seksualnej.

 

Podsumowanie

Należ pamiętać, że nie każde obcowanie seksualne z osobą niepełnoletnią będzie karalne. Istotna jest granica wieku – a tj. ukończenie 15-tego roku życia

Uprawianie seksu z osobą, która ma poniżej 15 lat stanowi przestępstwo. Zabronione jest również dopuszczanie do innych czynności seksualnych, prezentowanie treści pornograficznych, czy też wykonanie i prezentowanie czynności seksualnych przy osobie małoletniej – poniżej 15 lat.

Pedofilia z kolei jest to stwierdzone zaburzenie seksualne, polegające na tym, że dana osoba, odczuwa popęd seksualnych do dzieci. Zrealizowanie tego popędu stanowi wyżej wskazane przestępstwa.  

 

Treść przepisów:

Art.  200 kodeksu karnego:

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.