Jako pokrzywdzony masz  szereg praw. Otrzymujesz przy przesłuchaniu ich spis. Poniżej postaram się poniżej wymienić i krótko omówić najważniejsze z nich.

 

Prawo do udziału w czynnościach postępowania

Jako pokrzywdzony działasz w postępowaniu przygotowawczym (tym prowadzonym przez Prokuraturę albo Policję) jako strona. Masz prawo do udziału w czynnościach postępowania takich jak np. przesłuchania świadków, czy też podejrzanego. Musisz jednak złożyć wniosek, aby być zawiadamiany o tych czynnościach.

 

Prawo do zaskarżania postanowień o odmowie/umorzeniu postępowania

Jako strona  masz również prawo do kwestionowania postanowień o odmowie lub umorzeniu postępowania. Jeżeli otrzymasz takie orzeczenie, w ciągu 7 dni od daty odbioru jego treści, możesz złożyć zażalenie.

 

Wniosek o naprawienie szkody

Jako pokrzywdzony możesz, aż do zamknięcia przewodu sądowego – czyli do zakończenia sprawy w sądzie pierwszej instancji (do momentu wygłoszenia mów końcowych), zgłosić wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Powinieneś w nim wskazać kwotę jaką żądasz, aby została orzeczona na Twoją korzyść i dlaczego.

 

Działanie jako oskarżyciel posiłkowy

Poza tym pokrzywdzony, aż do momentu rozpoczęcia pierwszej rozprawy przed sądem jest uprawniony do wyrażenia chęci działania jako oskarżyciel posiłkowy. Co to dla Ciebie oznacza? Jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu przed sądem uczestniczysz jako strona. Masz prawo  m.in. udziału w rozprawach, zadawania pytań świadkom, składania wniosków dowodowych, zaskarżaniu orzeczeń. Tym samym warto zgłosić taki wniosek. 

 

Treść przepisów:

Art.  46 § 1 Kodeksu karnego:

W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.