Porządek na podwórku – obowiązek prawny?

Dla większości z nas dbałość o porządek na własnym podwórku ( o ile taki posiadamy) jest naturalną potrzebą. Nie jest to jednak jedynie wewnętrzne przekonanie, ale również uregulowany prawnie obowiązek.

Obowiązek utrzymywania porządku na posesji

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewniania utrzymania czystości i porządku na posesji.

Ww. ustawa doprecyzowuje jakie działania należy podjąć, aby realizować ten obowiązek.


Śmieci

Właściciele nieruchomości są obowiązani do posiadania pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych (czyli odpowiednich koszów na śmieci). Poza tym powinni utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (tak, żeby same w sobie nie stanowiły „bomby ekologicznej”).

Jednak możliwa jest sytuacja, że za opłatą, dostarczeniem śmietników zajmuje się gmina (która przejęła część usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych). W takim przypadku właściciele zwolnieni są z powyższego obowiązku.

Szczegółowe zasady odbioru śmieci z nieruchomości uregulowane są w tzw. regulaminie utrzymywania czystości i porządku na terenie danej gminy (o którym szerzej poniżej).


Kanalizacja

Nadto jeżeli na danym terenie istnieje sieć kanalizacyjna, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączyć do niej działkę.

Jeśli jednak budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wystarczy wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach jest wystarczające.


Chodniki wzdłuż nieruchomości

Poza porządkiem na samej  nieruchomości, pamiętać należy również o chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Należy bowiem uprzątać je z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Z tego obowiązku jesteśmy zwolnieni tylko na chodniku jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych (art. 5 ust. 1 pkt 3a) oraz 3b) ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy – co to ?

Jest to akt prawa miejscowego. Każda gmina ma swój odrębny regulamin, który obowiązuje na jej terenie. Regulacje w tym zakresie są w poszczególnych gminach podobne. Niemniej mogą występować różnice wynikające z położenia geograficznego, uwarunkowań przyrodniczych i ekonomicznych.

Akt ów reguluje m.in. sposób, częstotliwość i zasady zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów, jak również precyzuje obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie dbania o porządek i czystość.

Dla przykładu –  regulamin miasto Wrocław:

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXVIII/567/16


Podsumowanie

Właściciel nieruchomości ma obowiązek dbania o porządek i czystość na posesji. Oznacza to, że ma m.in. zorganizowany odbiór śmieci, ścieków, które gromadzi w odpowiedni sposób.

Nieprzestrzeganie powyżej wskazanych obowiązków, jak również tych wyszczególnionych w regulaminie utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy, stanowi wykroczenie. Właściciel może zostać ukarany grzywną do kwoty 5.000,- zł.

Nieznajomość prawa szkodzi. Jednak pamiętać trzeba, że prawo to nie tylko ustawy i rozporządzenia, ale również akty prawa miejscowego jakimi są uchwały rady gminy.

To też obowiązujące prawo. Najbliższe nam bo miejscowe – dobrze je znać.

A czy na Twoim terenie można myć samochód na podwórku?

Sprawdź i przekonaj się, że utrzymywanie porządku na nieruchomości jest intuicyjne, niemniej warto znać szczegółowe zasady, jakim rządzi się Twoja mała ojczyzna.