Prawo do obrońcy

Naczelne prawo podejrzanego/oskarżonego to prawo do obrony, w tym posiadania obrońcy.

 

Podejrzany/Oskarżony

Prawo do obrońcy masz jeśli jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa. Oznacza to, że został Tobie przedstawiony zarzut popełnienia konkretnego czynu zabronionego.

Oskarżonym staje się z momentem wniesienia przez Prokuraturę/Policję aktu oskarżenia do sądu.

 

Zatrzymanie przez Policję

Jeżeli zostałeś zatrzymany przez Policję również masz prawo do niezwłocznego kontaktu z obrońcą. Co ważne organy ścigania powinny taki kontakt Tobie umożliwić jak najszybciej od momentu zgłoszenia żądania. Jest to o tyle istotne, że z reguły zatrzymania są czynnościami niespodziewanymi i są stresujące dla osoby zatrzymanej.

 

Adwokat/radca prawny

Obrońcą może być wyznaczony przez nas adwokat/radca prawny. Ważne, że prawo do posiadania obrońcy przysługuje zatrzymanemu, podejrzanemu, oskarżonemu. Organy ścigania powinny pouczyć o tym. Prawo do obejmuje również kontakt z obrońcą. Na wniosek podejrzanego/zatrzymanego organy powinny umożliwić skontaktowanie się z obrońcą.

 

Co robi obrońca?

Obrońca reprezentuje interesy klienta, który – w zależności od etapu postępowania ma status podejrzanego albo oskarżonego. Ma prawo do uczestniczenia w czynnościach procesowych takich jak przesłuchania, rozprawy (na których może zadawać pytania). Gdy podejrzany/oskarżony przebywa w areszcie – obrońca (po uzyskaniu stosownych zgód) może kontaktować się z wymienionym i składać mu wizyty. Obrońca ma również prawo do zaskarżanie wszelkich orzeczeń zapadających w postępowaniu dotyczących podejrzanego/oskarżonego.

 

Czy potrzebny jest mi obrońca?

Decyzja o zaangażowaniu obrońcy (poza wypadkami, gdzie obrona jest wymagana) jest indywidualną kwestią każdego z podejrzanych/oskarżonych. Obrońca ma za zadanie bronić interesów klienta. Ma wiedzę fachową co do samej procedury – wyjaśni zapewne wszelkie wątpliwości związane z samym procesem i jego konsekwencjami prawnymi. Ze względu, na okoliczność, iż ma prawo dostępu do akt – może również przedstawić własną ocenę prawną dowodów zgromadzonych w toku sprawy. Będzie mógł również zgłaszać stosowne wnioski dowodowe, jak wskazywano powyżej zaskarżać decyzje w sprawie.

 

Treść przepisów:

art.  6 kodeksu postępowania karnego: 

Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.