Często w codziennym pośpiechu zapominamy wybierając się w podróż (zarówno tą długą, jak i krótką) zdarza nam się zapomnieć o dokumentach. Jakie konsekwencje prawne grożą nam jeżeli nie weźmiemy ze sobą prawa jazdy?


Posiadanie wymaganych dokumentów

Zgodnie z art.  38 ustawy z dnia 20.06.1997 r. ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

 – dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, czyli prawo jazdy

 -dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu – dowód rejestracyjny;

– dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie – OC

– zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową– gdy nakazano wyposażenie pojazdu w blokadę alkoholową

– w przypadku pojazdów uprzywilejowanych –  zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

– dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela;

 – inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy, np. przy przewozie towarów niebezpiecznych


Konsekwencje prawne

Jeżeli prowadzimy pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów (wskazanych powyżej) popełniamy wykroczenie. Możemy zostać ukarani karą grzywny do kwoty 250,- zł albo karą nagany.

Popełnienie tego wykroczenie nie powoduje przypisania żadnego punktu karnego.


Podsumowanie

Gdy prowadzi pojazd, a zapomnieliśmy wziąć ze sobą np. prawo jazdy popełniamy wykroczenia, za które możemy zostać ukarani grzywną do 250,- zł albo karą nagany. Niemniej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (które ma na celu ujednolicenie wysokości grzywien z niektóre wykroczenia) mandat powinien wynosić 50,- zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250,- zł.

Zatem mandat karny za brak posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy winien wynosić 50,- zł.

Treść przepisów:
Art.  95. Kodeksu wykroczeń:
Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.