Procedura Karna

Jak już wiemy co jest przestępstwem, pojawia się pytanie i co dalej?

Jeżeli jesteśmy ofiarą przestępstwa – zwykle zgłaszamy pisemnie albo ustnie (najczęściej dzwoniąc na policję), że miało miejsce określone zdarzenie, które może być czynem zabronionym.

Postępowanie przygotowawcze

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, organy ścigania zbierają podstawowe informacje (co, kto, gdzie, jak, dlaczego). Następnie zapada decyzja, czy są podstawy do tzw. wszczęcia postępowania.

Po takiej decyzji zaczyna się bowiem procedura karna – a właściwie jej pierwszy etap – tzw. postępowanie przygotowawcze. Dlaczego przygotowawcze? – jego celem jest bowiem zebranie dowodów na potrzeby postępowania przed Sądem I instancji.

Kto ustala? Wspomniane – organy ścigania, czyli zwykle prokuratura i policja. Możliwe jest, że w pewnych sytuacjach, postępowanie będzie prowadzone przez np. Państwową Straż Łowiecka, czy też Straż Leśną.

Gdy organy ścigania zgromadzą odpowiedni materiał, postępowanie przygotowawcze zostaje zakończone. Z reguły zostaje wtedy wniesiony akt oskarżenia (chyba, że w toku sprawy zostanie ustalone, iż nie ma podstaw do prowadzenia sprawy – wtedy następuje umorzenie).

 

Postępowanie przed sądem

Kolejnym etap stanowi postępowanie przed sądem I instancji. Jest to proces, w którym po jednej stronie występuje oskarżyciel (co do zasady prokurator), a po drugiej oskarżony. Sąd prowadzi postępowanie dowodowe. Strony (oskarżyciel i oskarżony) mogą wnosić o przeprowadzenie określonych dowodów, tak aby udowodnić dane okoliczności. Po zgromadzeniu dowodów, sąd wydaje wyrok.

Jest on nieprawomocny tzn. – strony niezadowolone z treści decyzji mogą go zaskarżyć apelacją.

W takiej sytuacji pojawia się kolejny etap – postępowanie przed sądem II instancji, gdzie rozpatrywana jest apelacja. Następuje kontrola rozstrzygnięcia sądu I instancji. Sąd II instancji również wydaje wyrok – już jest on prawomocny z chwilą wydania. 

W ramach sygnalizacji – w wskazanych przez przepisy sytuacjach przysługuje jeszcze nadzwyczajny środek zaskarżenia – kasacja do Sądu Najwyższego. 

 

Postępowanie wykonawcze

Jeżeli oskarżony zostaje uznany za winnego popełnienia czynu i skazany na określoną karę, rozpoczyna się końcowy etap postępowania – wykonanie kary. Jeżeli orzeczona została kara pozbawienia wolności – zostaje skierowany do zakładu karnego.

W przypadku grzywny – sąd wzywa do zapłaty określonej kwoty.

Natomiast w sytuacji wykonywania kary ograniczenia wolności skazany albo zostaje skierowany do wykonywania określonej pracy społecznej albo zostaje orzeczone potrącanie wynagrodzenia (sąd przesyła do zakładu pracy odpis orzeczenia ze wskazaniem na czyją rzecz należy przekazywać środki)

 

Podsumowanie

Postępowanie karne składa się z 3 etapów – postępowania przygotowawczego, procesu przed sądem. Kwestie procedury karnej regulowane są przez ustawę z dnia 06.06.1997 r. kodeks postępowania karnego.