W poszukiwaniu grzybów możemy zapędzić się w nieznane nam tereny. Czy możemy wchodzić do prywatnego lasu? Jak taki las odróżnić od „zwyczajnego” dostępnego dla wszystkich?


Las prywatny

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach, właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu do lasu, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.

Gdy mamy tablice z zakazem wstępu do prywatnego lasu, to taki przekaz jest jasny dla odbiorcy. Co jednak się dzieje, gdy nie ma takiej informacji, a my weszliśmy na teren prywatnego lasu?


Żądanie opuszczenia prywatnego lasu

Kiedy znajdujemy się na terenie prywatnego lasu, musimy opuścić ten teren, gdy tego zażąda osoba uprawniona. W przeciwnym razie, dopuszczamy się wykroczenia, za które możemy zostać ukarani karą grzywny do 500,- zł lub karą nagany.

Kto jest osobą uprawnioną do żądania opuszczania prywatnego lasu  – właściciel, ale również osoba, która włada danym terenem.


Jak odróżnić las prywatny od państwowego?

Jeżeli prywatny las jest nieogrodzony i nie ma oznaczeń wskazujących na jego prywatny charakter, to nie sposób odróżnić go od państwowego. Dlatego karalne jest dopiero, po stosownym wezwaniu osoby uprawnionej, nieopuszczenie takiego lasu.

Na uwadze należy mieć również, że ogrodzony las prywatny stanowi teren o wyraźnie prywatnym charakterze. Wejście na taki teren może być kwalifikowane jako naruszenie spokoju domowego, a w konsekwencji stanowić przestępstwo z art. 193 kodeksu karnego (zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).

Podsumowanie

Gdy prywatny las nie ma stosownych oznaczeń, trudno go odróżnić od państwowego. W związku tym, wejście do prywatnego lasu (nieogrodzonego) nie jest karalne. Dopiero nieopuszczenie takiego terenu (po uprzednim wezwaniu właściciela/zarządcy do opuszczenia lasu) stanowi wykroczenie. Dla ścigania tego czynu wymagane jest zgłoszenie takiego żądania przez pokrzywdzonego.


Treść przepisów:

art.  157 par. 1 Kodeksu wykroczeń:
Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.