Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY EBOOKÓW

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych prowadzonej przez Ingę Skowrońską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adw. Inga Skowrońska, ul. Zwycięska 10/7, 53-033 Wrocław, NIP 5732674404, kontakt@karalne.pl, określana dalej jako Sprzedawca, za pośrednictwem platformy https://www.1koszyk.pl/ prowadzonej przez  FSi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-323), ul. Gdyńska 19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000219900, posiadająca NIP: 9451926796, REGON: 357238140, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 zł, (dalej określana jako Platforma), będąca administratorem Platformy, zawierająca w imieniu Sprzedawcy umowę z Kupującym.

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży e-booków przez Sprzedającego.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Platformy https://www.1koszyk.pl/, o której mowa na wstępie Regulaminu.

3. Do zakupu e-booka koniczne jest zarejestrowanie na Platformie (założenie konta). Konto Użytkownika zostaje stworzone automatycznie przy skutecznym złożeniu pierwszego zamówienia (zawarciu Umowy sprzedaży). Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy będzie za pośrednictwem linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej do Kupującego po złożeniu zamówienia. Wiadomość e-mail zostanie przesłana do Kupującego niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres e-mail, podany przez Kupującego w momencie składania zamówienia.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia przez Platformę.

6. Umowa sprzedaży dotyczy konkretnego i jednorazowego zakupu– jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.

7. Dla realizacji zakupu niezbędna jest zaznajomienie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, Regulaminu Platformy oraz Polityki Prywatności Platformy.

8. Kupujący korzystający z Platformy zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Platformy i dostępnych za jej pośrednictwem Usług, zgodnie z ich charakterem i przeznaczeniem, w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, powstrzymania się od korzystania z Platformy w sposób uciążliwy dla innych.

II. Zakup e-booka

1. W celu dokonania zakupu Kupujący powinien wybrać e-booka w kanale Sprzedawcy na Platformie (na który zostanie przeniesiony przez kliknięcie w odnośnik wskazany przez Sprzedawcę na stronie internetowej https://karalne.pl/ebook/ bądź też wskazany na Funpage na Facebook: https://www.facebook.com/karalnepl/, czy też Instagramie: https://www.instagram.com/karalne.pl/), wybrać ilość e-booków. W dalszej kolejności Kupujący wskazuje sposób płatności, podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę następuje po skutecznym dokonaniu płatności za e-booka i zaksięgowania jej przez Platformę.

3. Płatności są realizowane przez Blue Media S.A. W momencie przekazania przez tego operatora płatności Platformie, Kupujący otrzymuje stosowną informacje. W kolejnej wiadomości e- mailowej otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności oraz informacje co do sposobu pobierania e-booka.

III. E-book – wymagania techniczne i zasady korzystania.

1. E-book Sprzedającego jest dostępny w pliku komputerowym o formacie pdf.

2. Do skorzystania ze Platformy i zakupu e-booka konieczny jest dostęp do Internetu oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0, jak również włączona obsługa cookies oraz JavaScript, jak również czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

3. Warunkiem korzystania z e-booka jest w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

5. Sprzedawca niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 14 dni) po zaksięgowaniu płatności na Platformie, prześle Klientowi na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej indywidualny adres strony internetowej, z której Klient będzie miał możliwość pobrania egzemplarza zamówionego e-booka.

6. Pobranie e-booka przez Klienta winno nastąpić w terminie 30 dni od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej ze wskazanym adresem do pobrania. Po tym czasie przesłany adres strony internetowej może przestać być aktywny i Klient bezpowrotnie traci możliwość pobrania e-booka.

7. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie e-booka na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu.

8. Klient ma prawo korzystać z e-booka wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zakup e-booka nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do e-booka. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową e-booka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z e-booka.

9. Kupujący, w szczególności nie jest uprawniony do:

– rozpowszechniania e-booka lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;

– zwielokrotniania e-booka w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie;

– ingerowania w treść i zawartość ebooka;

10. Udostępnianie e-booka przez Kupującego osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej, czy papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone.

IV. Prawo odstąpienia

1. Konsument zawierający umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny z zastrzeżeniem ust. 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący musi poinformować́ Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

2. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku zawarcia przez Sprzedającego  Klienta będącego konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczanie treści cyfrowej (e-booka) , który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zatem prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało Kupującemu, który wyrazi zgodę na spełnienie świadczenia przez Sprzedającego (udostępnienie treści e-booka) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy (po uprzednim poinformowaniu Kupującego przez Sprzedającego o powyższym).

V. Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedający dostarcza e-booka wolnego od wad. W razie reklamacji Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym przez e-maila kontakt@karalne.pl.

2. Sprzedającym ma 14 dni na rozpoznanie reklamacji. W tym czasie poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

3. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:

-niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje;

– braku możliwości zakupu wynikającego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w tym uniemożliwienia dostępu do Platformy przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe;

– siły wyższej;

– awarii, przyczyn leżących po stronie, dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.

– niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Platformy;

– błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Platformy;

– niewłaściwego korzystania z Platformy przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych Regulaminów;

– przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.

– złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających ze Sklepu.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

5. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia możliwości zakupów e-booka.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem ochrony danych osobowych jest Sprzedający oraz Platforma, o których mowa na wstępie niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedający przetwarza dane Kupującego w następujących sytuacjach ze względu na:

a) działania zmierzających do realizacji usług Sprzedającego, zawierania umów w tym celu, w szczególności w celu sprzedaży e-booka;

b) marketing bezpośredni w celu oferowania usług za pośrednictwem drogą elektroniczną na podstawie udzielonej zgody;

c) cele: analityczne i statystyczne, marketingowe, tak aby poprawić dobór, jakość świadczonych usług i ułatwić Kupującemu wybór odpowiednich produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego

d) obrony swoich praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

e) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorach m.in. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji zamówienia i zakupu e-booka.

3. W przypadku zgody udzielonej w celu marketingu bezpośredniego w każdej chwili przysługuje Kupującego prawo do wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

4. W celach marketingowych Sprzedający będzie przetwarzać dane Kupującego takie jak: podstawowe identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej).

5. Odbiorcami danych osobowych są osoby współpracujące ze Sprzedającym oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i księgową oraz osoby trzecie, do których niezbędne będzie zwrócenie się w celu realizacji usług.

6. Sprzedający współpracuje z podmiotami, które gwarantują odpowiedni poziom zabezpieczania danych.

7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz ewentualnych roszczeń, jak również przez czas wskazany przez przepisy prawa. Dane marketingowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.

8. Przedmiotowe dane ze względu na stosowanie u Sprzedającego nowoczesnych technologii w komunikacji mogą być przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej, odbywa się to z zastosowaniem stosownych zabezpieczeń. Jeśli chcesz wiedzieć więcej co do tychże zabezpieczeń skontaktuj się ze Sprzedającym.

9. Kupującemu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Przysługuje również Kupującemu prawo sprzeciwu wobec prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni ze względu na jego szczególną sytuację, którą powinien wskazać, abyśmy się mogli do niej odnieść.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez

Sprzedającego który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego

treści.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.