Co grozi rowerzyście, gdy zdecyduje się jechać pomimo picia alkoholu? Czy może stracić prawo jazdy?

Stężenie alkoholu – stan nietrzeźwości i stan po użyciu alkoholu

Niedozwolone stężenie alkoholu w organizmie człowieka ustawowo określa się dwoma zasadniczymi pojęciami: stanem po użyciu alkoholu oraz stanem nietrzeźwości

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1)  stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2)  obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Natomiast stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1)  stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

2)  obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

(art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Rowerem po użyciu alkoholu

Na podstawie art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń może zostać ukarany sprawca, który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż pojazd mechaniczny. Za to wykroczenie może zostać skazany na karę aresztu do 14 dni albo grzywnę.

Rowerem w stanie nietrzeźwości

Z kolei jazda rowerem w stanie nietrzeźwości  na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu stanowi wykroczenie z art. 87 § 1a kodeksu wykroczeń. Sprawca może zostać ukarany karą aresztu albo karą grzywny nie mniejszą niż 50,- zł.

Czy można stracić prawo jazdy za jazdę rowerem po alkoholu?

Zgodnie z art. 87 § 4 kodeksu wykroczeń w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a (nietrzeźwość) lub 2 (stan po użyciu) można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone pojazdów mechanicznych. Oznacza to „że w przypadku ukarania za wykroczenie określone w art. 87 § 1a k.w., a więc polegające na prowadzeniu pojazdu innego niż mechaniczny, zakaz prowadzenia pojazdów, jaki może zostać orzeczony za takie wykroczenie, nie dotyczy pojazdów mechanicznych.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.10.2015 r., sygn. akt V KK 313/15).

Tym samym gdy sprawca prowadzi w stanie nietrzeźwości, czy też po spożyciu alkoholem rower nie można wobec niego zastosować zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ewentualne orzeczenie takiego zakazu skutkowałoby wydaniem decyzji w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

Podsumowanie

Jazda rowerem po spożyciu alkoholu, czy też w stanie nietrzeźwości stanowi wykroczenie. Niemniej za takie czyny może zostać orzeczona nawet kara aresztu. Jednak, w przypadku popełnienia tego typu wykroczeń nie może zostać wobec sprawcy orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a więc uprawnienie do kierowania pojazdami nie zostanie nam cofnięte.

Treść przepisów:
Art.  87 par. 1 kodeksu wykroczeń
Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

  • 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

  • 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,

podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.