Rowerzysta pije alkohol, następnie jedzie rowerem. Czy może stracić prawo jazdy?


Stan nietrzeźwości i stan po użyciu alkoholu

Dla rowerzysty jadącego po uprzednim piciu alkoholu istotne jest jego stężenie w organizmie. Dla określenia granicznych sytuacji  wyróżniamy stan: po użyciu alkoholu oraz nietrzeźwości.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1)  stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2)  obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Natomiast stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1)  stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

2)  obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

(art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).


Rowerem po użyciu alkoholu

Gdy rowerzysta po użyciu alkoholu prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu popełnia wykroczenie.

Może zostać skazany na karę aresztu do 14 dni albo grzywnę. Mandat karny (wymierzany od razu przez policję) będzie wynosił od 300,- zł do 500,- zł .


Rowerem w stanie nietrzeźwości

Z kolei jazda rowerem w stanie nietrzeźwości  na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu stanowi wykroczenie z art. 87 § 1a kodeksu wykroczeń. Sprawca może zostać ukarany karą aresztu albo karą grzywny nie mniejszą niż 50,- zł. Mandat karny w tym wypadku będzie wynosił 500, – zł.


Czy można stracić prawo jazdy za jazdę rowerem po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości?

Zgodnie z art. 87 § 4 kodeksu wykroczeń w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a (nietrzeźwość) lub 2 (stan po użyciu) można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone pojazdów mechanicznych. Oznacza to „że w przypadku ukarania za wykroczenie określone w art. 87 § 1a k.w., a więc polegające na prowadzeniu pojazdu innego niż mechaniczny, zakaz prowadzenia pojazdów, jaki może zostać orzeczony za takie wykroczenie, nie dotyczy pojazdów mechanicznych.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.10.2015 r., sygn. akt V KK 313/15).

Tym samym gdy rowerzysta prowadzi w stanie nietrzeźwości, czy też po spożyciu alkoholem rower nie można wobec niego zastosować zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.


Podsumowanie

Jazda rowerem po spożyciu alkoholu, czy też w stanie nietrzeźwości stanowi wykroczenie. Najczęściej za taki czyn jest wymierzany mandat karny. Wobec sprawcy nie może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Treść przepisów:

Art.  87 par. 1 kodeksu wykroczeń

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

 par. 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

par. 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.