Abstrahując od dyskusji i sporu prowadzonego pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami szczepień, powstaje pytanie czy nie poddawanie dzieci przez rodziców obowiązkowym szczepieniom jest karalne?

Obowiązkowe szczepienia – czyli jakie?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ppkt b) ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do poddawania się szczepieniom ochronnym.

Z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych w § 2 określa katalog chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepienia ochronnego. W tymże wyliczeniu znalazły się: błonica gruźlica,inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b, inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae, krztusiec, nagminne zakażenie przyusznic (świnka), odra, ospa wietrzna, ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), różyczka, tężec,wirusowe zapalenie wątroby typu B, wścieklizna.

Powyższe rozporządzenie szczegółowo określa w jakim wieku należy wykonać ww. szczepienia.

Nieszczepienie i co dalej?

Państwowa Inspekcja Sanitarna w przypadku nierealizowania obowiązkowego szczepienia ochronnego jest uprawniona do wydania decyzji zobowiązującej rodzica do poddania dziecka danemu szczepieniu.

W przypadku niewykonania takiej decyzji. Wojewoda będzie uprawniony do prowadzenia egzekucji administracyjnej obowiązku szczepienia. Z reguły najpierw następuje wezwanie do dobrowolnego wykonania, w przypadku odmowy – może zostać nałożona grzywna w celu przymuszenia. Grzywna może być nakładana wielokrotnie.

Gdy ww. postępowanie okaże się nieskuteczne, Państwowa Inspekcja Sanitarna może wnieść wniosek o ukaranie.

Wykroczenie

Zgodnie bowiem z art. 115 § 1 kodeksu wykroczeń osoba, która pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy lub innej chorobie zakaźnej albo obowiązkowemu badaniu stanu zdrowia, mającemu na celu wykrycie lub leczenie gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Na podstawie § 2 ww. przepisu odpowiada rodzic małoletniego.


Podsumowanie

Niepoddanie dziecka szczepieniu może być karalne. Niemniej ma to miejsce w momencie, kiedy egzekucja administracyjna tego obowiązku okaże się bezskuteczna. Następuje to zwykle po nałożeniu na rodzica wielu grzywien. Sąd karny może również wymierzyć karę grzywny albo nagany.

Treść przepisów:
Art. 115 kodeksu wykroczeń:
par. 1 Kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy lub innej chorobie zakaźnej albo obowiązkowemu badaniu stanu zdrowia, mającemu na celu wykrycie lub leczenie gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. 
par. 2 Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje jej określonemu w § 1 szczepieniu ochronnemu lub badaniu.