Tabliczka adresowa konieczna?

Szukałeś adresu i nie mogłeś go znaleźć bo brak było tabliczki adresowej? Albo sam masz nieruchomość i zastanawiasz się, czy musisz mieć tabliczkę adresową?

Obowiązek umieszczania tabliczek adresowych

Zgodnie z art. 47b § 1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Zatem tabliczkę adresową powinna mieć nieruchomość zabudowana.

Poza tym, wskazać trzeba, że na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości (art. 47b § 2 ww. ustawy). Nadto organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego (art. 47b § 3 ww. ustawy). W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Tym samym na tabliczce adresowej powinien znaleźć się :

    • numer porządkowy;
    • nazwa ulicy/placu/ gdy brak ulic – nazwę miejscowości;
    • nazwa miejscowości/ dzielnicy – gdy na terenie danej gminy wstępuje taki obowiązek.

 

Brak tabliczki adresowej

Niespełnienie powyżej wskazanego obowiązku zamieszczenia stosownej tabliczki na nieruchomości zabudowanej stanowi wykroczenie. Zgodnie z art. 64 § 1 kodeksu wykroczeń sprawca może zostać ukarany karą grzywny do kwoty 250,- zł albo karą nagany. Niemniej na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (które ma na celu ujednolicenie wysokości grzywien z niektóre wykroczenia), mandat powinien wynosić 100,- zł.

 

Podsumowanie

Właściciel/ administrator budynku/dozorca, który nie dopełnia obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości popełnia wykroczenie. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego powinna się znaleźć nazwa ulicy/ miejscowości (jeśli brak ulic), czy też dzielnicy/ miejscowości (jeżeli na danym terenie rada gminy ustaliła taki obowiązek). Sprawca może zostać ukarany grzywną (mandat powinien wynosić 100,- zł) albo karą nagany.

Treść przepisów:

art. 64 par. 1 kodeksu wykroczeń:

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.