Słyszałeś może o tym, że sprawa może zakończyć warunkowym umorzeniem? Na czym polega? Jakie są korzyści?

 

Warunki

Sąd postanowieniem może warunkowo umorzyć postępowanie jeżeli :

– wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne – ocena dotyczy m.in. charakteru czynu, czego on dotyczył, motywacji sprawcy;

– okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości – najczęściej sprawca się przyznaje, składa wyjaśnienia;

– postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa – jest co do zasady niekarany, wyraża skruchę;

– przestępstwa popełnione nie jest zagrożone karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania.

 

Jakie są konsekwencje?

Sąd warunkowo umarza postępowanie na określony czas próby. Wynosi on od 1 roku do 3 lat. W tym okresie sprawca powinien przestrzegać porządku prawnego. Jeżeli popełni kolejne przestępstwo, umorzone postępowanie może zostać podjęte. Sprawa może więc zakończyć się wyrokiem skazującym.

 

Korzyści warunkowego umorzenia postępowania

Największą korzyścią takiego zakończenia sprawy jest brak wyroku skazania wpisanego do Krajowego Rejestru Karnego. Nie ma kary, ale przede wszystkim nie ma wyroku skazującego. Ma to szczególnie znaczenie dla osób, które wykonują zawody/czynności, gdzie przewidziany jest wymóg zachowania niekaralności.

 

Art. 66 § 1 kodeksu karnego:

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.