Wykroczenie – co to jest ?

Na pewno wśród nas ciężko będzie znaleźć osobę, która nigdy nie popełniła żadnego wykroczenia.

Zatem czym są wykroczenia?

To zachowania, które są zabronione przez prawo, ale ze względu na mniejszą, niż w przypadku przestępstw społeczną szkodliwość, ich karalność jest łagodniejsza. W uproszczeniu można je określać jako drobne naruszenia prawa.

W przeciwieństwie do przestępstw (których popełnienie jest odnotowywane w Krajowym Rejestrze Karnym), nie jest prowadzony rejestr wykroczeń.

Niemniej wyjątek w tym zakresie stanowią wykroczenia drogowe. Ze względu na ich ścisłe powiązanie z punktami karnym (które są sankcją administracyjną) są one bowiem rejestrowane.

Pomimo, że za wykroczenia przewidziana jest łagodniejsza kara, to mogą one być dla nas bardziej uciążliwie, niż przestępstwa. Dzieje się tak, ze względu na to, że wykroczenia dotyczą spraw, które mogą się nam przydarzyć często w życiu codziennym (np. stłuczka, przejście na pasach w niedozwolonym miejscu, zakłócanie ciszy nocnej itp.).

Wykroczenie – podobnie jak przestępstwo jest:

1. czynem – a więc zachowaniem człowieka, jego działaniem, ale również zaniechaniem;

2. zabronionym przez ustawę – czyli bezprawnym, gdy przepis ustawy tak przewiduje i w sytuacjach, które ustawa określa;

3. pod groźbą kary – przepis określa za dany czyn zabroniony sankcje;

4. zawinionym – jednostce można przypisać odpowiedzialność za czyn, a zachowanie może być podjęte umyślnie lub nieumyślnie;

5. społecznie szkodliwym – w stopniu wyższym niż znikomy – czyli zachowanie jest społecznie nieakceptowalne i szkodliwe.

(zob. Co to jest przestępstwo).

Wykroczenie a przestępstwo – różnice

Cechą odróżniającą od przestępstwa są kary. Za wykroczenia wobec sprawcy można orzec karę:

– aresztu – od 5 do 30 dni;

– ograniczenia wolności – 1 miesiąc;

– grzywny do kwoty 5.000,- zł

– nagany.

Podsumowanie

Wykroczenia są to naruszenia prawa, które są zagrożone łagodniejszą karą niż przestępstwa. Ich społeczna szkodliwość jest też mniejsza. Co do zasady nie jest prowadzony rejestr wykroczeń.

Treść przepisu:

art. 1 kodeksu wykroczeń:

§ 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.

§ 2. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.