Kiedy dochodzi do przestępstwa tzw. wyłudzenia kredytu?

 

Na czym polega to przestępstwo?

Sprawca w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie kredytu przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego.

Tym samym posłużenie się dokumentem fałszywym w celu uzyskania kredytu stanowi przestępstwo. Owym dokumentem może być np. zaświadczenie o wysokości zarobków, wskazujące nieprawdziwe dane co do wynagrodzenia.

Dokument ma dotyczyć informacji istotnych dla przyznania kredytu m.in. długów, stanu majątku.

 

Wystarczy samo posłużenie się dokumentem

Dla popełnienia tego przestępstwa nie ma znaczenia czy sprawca uzyska kredyt. Samo posłużenie nieprawdziwym dokumentem jest karalne.

W sytuacji, gdy kredyt zostanie przyznany możliwy jest zbieg przepisów z art. 286 § 1 kk (oszustwo).

 

Kara

Sprawca przestępstwa wyłudzenia kredytu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Treść przepisów:

Art.  297 § 1 kodeksu karnego:

Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.