Wypalanie traw

Na przełomie wiosny i zimy często w powietrzu unosi się swąd wypalanych traw. Wypalana jest sucha lub zniszczona roślinność. Źródła takiego zachowania są różne. Do jednych z nich należy zwyczaj wskazujący, że wypalanie traw jest sposobem użyźniania gleby. W niektórych rejonach świata (m.in. w Australii) kontrolowane pożary są używane do usuwania nadmiernej ilości roślinności. Niemniej w Polsce taka praktyka, nie wykonywana przez powołanego do tego służby, jest karalna.

Zakaz wypalania łąk

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2014 r. o ochronie przyrody zabronione jest wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Naruszenie tegoż zakazu, stanowi wykroczenie, za które może zostać wymierzona kara aresztu albo grzywny (do kwoty 5.000,- zł). Podkreślenia wymaga, że wypalanie traw jest praktyką wysoce szkodliwą zarówno dla przyrody jak i zdrowia człowieka. Poza tym wzniecanie niekontrolowanego ognia stanowi zagrożenie dla mienia – budynków znajdujących się w pobliżu takich obszarów.Ogień jest żywiołem często nie do opanowania. Zwykłe wypalanie trawy może skończyć się tragicznie. W sytuacji gdy, pożar będzie zagrażał życiu lub zdrowiu wielu ludzi albo mieniu w wielkich rozmiarach, sprawca będzie podlegał już nie odpowiedzialności za  wykroczenie, tylko za przestępstwo z art. 163 § 1 kodeksu karnego (zagrożonego karą pozbawienia wolności do 10 lat).

 

Podsumowanie

Wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków jest karalne. Stanowi wykroczenie. Niekontrolowany pożar suchej roślinności może szybko się rozprzestrzeniać i stworzyć zagrożenie dla ludzi i mienia. W takiej sytuacji zwykłe wypalanie traw może przeformować się w przestępstwo sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.

Treść przepisów:

Art. 124 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

1. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131 pkt 12) ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.