Wyrok a uzasadnienie?

Co ma miejsce w sytuacji gdy w sprawie karnej został ogłoszony wyrok, a chcielibyśmy się odwołać? Co należy zrobić?

Ogłoszenie wyroku

Sąd w trakcie procesu wyraźnie wskazuje kiedy ma miejsce ogłoszenie wyroku. Czasem jest wyznaczany osobny termin, a innym razem odbywa się w trakcie ostatniej rozprawy. Charakterystycznym elementem jest to, że sąd wyraźnie zaznacza, iż zaraz nastąpi ogłoszenie wyroku. Wszyscy obecni, z wyjątkiem składu sędziowskiego, wstają.

Wyrok – i dalej?

Zdarza się, że nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich elementów wygłaszanego wyroku. W takiej sytuacji oraz gdy chcemy się odwoływać – powinnyśmy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku.

Wniosek o uzasadnienie wyroku – co powinien zawierać?

Wnosimy go na piśmie do sądu, który wydał wyrok. Oznaczamy sygnaturę sprawy (mamy ją podaną na zawiadomieniach o terminie rozprawy) oraz wyrok (najlepiej wskazujemy dzień ogłoszenia).

Należy również podać w jakim zakresie chcemy uzasadnienia tzn. czy ma dotyczyć całości wyroku, czy niektórych czynów, czy też kary, środków karnych/innych elementów wyroku (np. o kosztów). Jest to ważne – ma to wpływ na zakres ewentualnej apelacji.

Do pobrania – darmowy wzór wniosku o uzasadnienie wyroku.

Treść przepisów:

Art.  422 kodeksu postępowania karnego

§  1.       W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie.

§  2.       We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.