Wyrok w „zawiasach” – czyli jaki?

Często słyszy się, że można zostać skazany na wyrok w tzw. „zawiasach”. Co to właściwie oznacza?

 

„Zawiasy” czyli wyrok z zawieszeniem wykonania kary

Możesz być skazany na karę pozbawienia wolności (więzienie) z zawieszeniem jej wykonania na określony okres próby np. 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

Oznacza to, że przez 3 lata trwa Twój okres próby. Jeżeli będziesz przestrzegał porządku prawnego, nie popełnisz żadnego przestępstwa, będziesz wywiązywał się z innych obowiązków nałożonych przez sąd, nie pójdziesz do więzienia.

Jeżeli jednak popełnisz nowe przestępstwo albo nie będziesz wykonywał obowiązków okresu próby, sąd może zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności. W takiej sytuacji będziesz musiał odbyć orzeczoną karę pozbawienia wolności (w przypadku powyższego przykładu będzie to 1 rok).

 

Obowiązki próby

Sąd może orzec, przy zawieszeniu wykonania kary, obowiązki próby. Mogą one polegać m.in. na dozorze kuratora, poddaniu się terapii uzależnień, powstrzymaniu się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, naprawieniu szkody. Ich przestrzeganie jest istotne, ponieważ jak była mowa powyżej, brak stosowania się do orzeczonych nakazów może prowadzić do zarządzenia wykonania kary.

 

Kiedy można „odwiesić” zawieszoną karę ?

Najpóźniej sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej kary w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Obowiązkowo kara w tym czasie zostanie „odwieszona” jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Na postanowienie o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności służy zażalenie ( a więc można je kwestionować).

Treść przepisów:

art.  69 § 1 kodeks karny

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.