Często w doniesieniach medialnych słyszymy, że dany wyrok jest prawomocny lub nieprawomocny. Co to właściwe oznacza?

Wyrok nieprawomocny

Orzeczenie jest nieprawomocne jeśli przysługuje od niego środek zaskarżenia. Oznacza to, że każda strona procesu – oskarżony, oskarżyciel może podjąć próbę zakwestionowania rozstrzygnięcia, z którym się nie zgadza poprzez złożenie właściwe środka zaskarżenia. Od wyroku przysługuje apelacja.

Wyrok prawomocny

Orzeczenie jest prawomocne, gdy nie przysługuje tzw. zwykły środek zaskarżenia – apelacja/zażalenie. Wyroki prawomocne tylko wyjątkowo mogą być kwestionowane np. przez kasację.

Niemniej wyrok prawomocny wiąże sądy, organy oraz osoby, których dotyczy od momentu wydania.

Jego wzruszenie ma charakter wyjątkowy i w praktyce ma miejsce w niewielkiej ilości spraw.