Bicie dzieci jakie konsekwencje prawne?

W 2010 r. wprowadzono kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakaz stosowania kar cielesnych. Jakie są jednak konsekwencje prawne bicia dzieci?

Zakaz stosowania kar cielesnych

Zgodnie z art. 96 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych. Tym samym – każdy kto opiekuje się dzieckiem nie może je bić. Przepis ten nie przewiduje jakie konsekwencje grążą za naruszenie tego zakazu.

 

Odpowiedzialność karna

Uderzenie dziecka stanowi przestępstwo naruszenia nietykalności z art. 217 § 1 kodeksu karnego. Jest ono ścigane z oskarżenia prywatnego, ale w sytuacjach gdy przemawia za tym interes społeczny ( a do tego typu można zaliczyć bicie dzieci) oskarżenie może wnieść Prokurator.

Przy poważniejszych uszkodzeniach ciała dziecka (trwających powyżej 7 dni) będziemy mieć do czynienia z przestępstwem średniego uszczerbku ciała.

Gdy bicie ma charakter stały może zostać uznane jako znęcanie się (które stanowi przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego).

 

Przemoc w rodzinie

Warto zaznaczyć, że jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą jest objęte postępowaniem przeciwdziałaniem pomocy w rodzinie. Obejmuje ono pomoc ofiarom przestępstw polegającą na m.in. poradnictwem, ale również interwencjom.

W skrajnych przypadkach dziecko może zostać rodzicom odebrane umieszczone u innej osoby najbliżej/rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Konsekwencją tego może być ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

 

Podsumowanie

Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci jest zakazane. Stanowi przestępstwo. Nadto może być uznane jako przemoc w rodzinie, co może skutkować ograniczeniem lub nawet pozbawieniem władzy rodzicielskiej.

Treść przepisów:

art. 217 kodeksu karnego:

§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *