Bicie dzieci jakie konsekwencje prawne?

W 2010 r. wprowadzono kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakaz stosowania kar cielesnych. Jakie są jednak konsekwencje prawne bicia dzieci?

Zakaz stosowania kar cielesnych

Zgodnie z art. 96 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych. Tym samym – każdy kto opiekuje się dzieckiem nie może je bić. Przepis ten nie przewiduje jakie konsekwencje grążą za naruszenie tego zakazu.

 

Odpowiedzialność karna

Uderzenie dziecka stanowi przestępstwo naruszenia nietykalności z art. 217 § 1 kodeksu karnego. Jest ono ścigane z oskarżenia prywatnego, ale w sytuacjach gdy przemawia za tym interes społeczny ( a do tego typu można zaliczyć bicie dzieci) oskarżenie może wnieść Prokurator.

Przy poważniejszych uszkodzeniach ciała dziecka (trwających powyżej 7 dni) będziemy mieć do czynienia z przestępstwem średniego uszczerbku ciała.

Gdy bicie ma charakter stały może zostać uznane jako znęcanie się (które stanowi przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego).

 

Przemoc w rodzinie

Warto zaznaczyć, że jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą jest objęte postępowaniem przeciwdziałaniem pomocy w rodzinie. Obejmuje ono pomoc ofiarom przestępstw polegającą na m.in. poradnictwem, ale również interwencjom.

W skrajnych przypadkach dziecko może zostać rodzicom odebrane umieszczone u innej osoby najbliżej/rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Konsekwencją tego może być ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

 

Podsumowanie

Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci jest zakazane. Stanowi przestępstwo. Nadto może być uznane jako przemoc w rodzinie, co może skutkować ograniczeniem lub nawet pozbawieniem władzy rodzicielskiej.

Treść przepisów:

art. 217 kodeksu karnego:

§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.