Lato przed nami. Temperatury coraz wyższe, a może kąpiel? Czy wszędzie jednak można się kąpać? Czy naruszenie zakazów w tym zakresie jest karalne?

Jesteśmy nad rzeką – czy mamy jakieś obowiązki?

Oczywiście, że mamy. Reguluje je ustawa z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Obszar wody – czyli?

Do obszaru wodnego zaliczamy: wody śródlądowe (m.in. rzeki, jeziora, strumyki, zbiorniki wodne na rzekach), wody przybrzeżne w pasie nieprzekraczającym jednej mili morskiej od linii brzegu, a także kąpielisko, miejsca wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m (art. 2 pkt 1) ww.ustawy)

Jak należy się zachowywać na obszarach wodnych?

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1)  zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2)  stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty uprawione do wykonywania ratownictwa wodnego;

3)  zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;

4)  użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

5)  bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.\r\n\r\n

Kiedy kąpiel jest zakazana?

Paragraf 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6.06.2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, wskazuje, że miejsca, w których kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna, w szczególności przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, na szlakach żeglownych, oznacza się odpowiednim znakiem zakazu, nakazu lub znakiem informacyjnym. Obszary wodne objęte zakazem kąpieli oznacza się, w szczególności przy dojściach i dojazdach do obszaru wodnego, odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu. Tym samym zabroniona jest kąpiel w miejscach gdzie zostały ustawione znaki zakazujące. 

Konsekwencje naruszenia zakazu kąpieli

Jeżeli kąpiemy się w miejscu, w którym jest to zabronione popełniamy wykroczenie. Możemy zostać ukarani karą grzywny do 250 złotych albo karą nagany.

Podsumowanie

Gdy kąpiel na obszarze wodnym (m.in. rzeki, jeziora, przybrzeżna część morza) jest zakazana widnieje stosowny znak. Naruszenie tych zakazów stanowi wykroczenie. Oczywiście każdy z nas – niezależnie od funkcjonujących znaków zakazu – winien zachować rozsądek, zwracać uwagę na warunki atmosferyczne jak również dostosowywać swoje umiejętności do podejmowanych aktywności.

Treść przepisów:

art. 55 kodeksu wykroczeń:

Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.