Hulajnogi elektryczne stały się bardzo popularne. Niemniej brak stosownych regulacji w tym zakresie był uciążliwy zarówno dla korzystających, jak i innych uczestników ruchu. Powodował niepewność co do zasad korzystania z tych urządzeń. Stan ten się zmienił.  Zatem co jest dozwolone, a co zakazane przy używaniu hulajnóg elektrycznych?

Nowe przepisy

Regulacje odnoszące się wprost do hulajnóg elektrycznych weszły w życie 20- tego maja 2021 r. Zmieniona została ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (akt wprowadzający te zmianę to : ustawa z dnia 30.03.2021 r.o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U z 2021 r., poz. 720).

 

Wprowadzenie definicji

Nowe przepisy wprowadziły m.in. definicję hulajnogi eklektycznej.

Zgodnie z art. 2 pkt 47 pkt b) ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym jest to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Znamienne jest, że hulajnoga elektryczna została zakwalifikowana jako pojazd. Ma to konsekwencje w kwestii karania za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu, jak i po użyciu (o czym szerzej poniżej).

 

Prędkość

W nowej regulacji została również określona dozwolona prędkość poruszania się hulajnogą elektryczną to 20 km/h (art. 20  art. 20 ust. 6 pkt 4) ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Poruszanie się

Kierujący hulajnogą elektryczną powinien korzystać z drogi dla rowerów/pasa ruchu dla rowerów. To jest zasada.

Poruszanie po jezdni hulajnogą elektryczną jest możliwe:

– gdy ruch po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h oraz

– w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną powinno następować wyjątkowo i w sytuacji:

–  gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Trzeba pamiętać, że przy poruszaniu się hulajnogą elektryczną chodnikiem/drogą dla pieszych, należy zachować prędkość zbliżoną do prędkości pieszego oraz zachować szczególną ostrożność, ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Naruszenie tego obowiązku stanowi wykroczenie. Zmiana przepisów uwzględniła również dodanie stosownego przepisu w kodeksie wykroczeń – art.86a. Mianowicie jeżeli kierujący hulajnogą elektryczną nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu ,podlega karze grzywny albo karze nagany.

Zakazy

Zostały wprowadzone zakazy, które obejmują zachowania, które dla kierującego hulajnogą elektryczną są zabronione – to m.in:

  • jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na podnóżku
  • czepianie się pojazdów.
  • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
  • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

Jazda po jezdni obok innego uczestnika ruchu, jest możliwa wyjątkowo gdy nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 

Hulajnoga a alkohol

W konsekwencji zakwalifikowania hulajnogi elenktycznej jako pojazdu, kierujący w stanie nietrzeźwością  lub pod wpływem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wykroczeniowej z art. 87 § 2 kw .

Przepis przewiduje, że ten kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Podobnie  prowadzenie hulajnogi elektrycznej w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu  stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

Parkowanie hulajnogi elektrycznej

Powinno następować na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym. Gdy bark takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, tak aby szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych  nie utrudniała im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

 

Uprawnienia do kierowania

Informacje w infografice

Podsumowanie

Wprowadzenie regulacji stosownych regulacji obejmujących problematykę korzystania z hulajnóg elektrycznych zakończył stan niepewności prawnej. Zobaczymy jak będzie wyglądać stosowanie tychże przepisów i czy ujawnią się wątpliwości interpretacyjne na tle tychże zmian.

 

Treść przepisów:

Art.  86a kodeksu wykroczeń:

 Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art.  87 kodeksu wykroczeń:

§  1.  Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§  1a.  Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
§  2.  Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.