Kiedy pieszy musi używać odblasków?

W 2014 roku zmieniły się przepisy odnoszące się do obowiązku pieszych co do używania odblasków. Kiedy należy stosować elementy odblaskowe? Jakie są konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku?

Obowiązek używania elementów odblaskowych

Zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Tym samym po zmierzchu – a więc po zachodzie słońca – piesi poruszający się poza terenem zabudowanym i poza chodnikiem/drogą wyłącznie dla pieszych, mają obowiązek nosić odblaski. Elementy odblaskowe muszą być używane, tak aby byłe widoczne dla innych uczestników ruchu. Zatem muszą być odpowiedniej wielkości, nie mogą być przykryte inną częścią ubrania.

 

Brak odblasków – konsekwencje

Naruszenie wyżej wskazanego obowiązku stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny albo nagany. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (które ma na celu ujednolicenie wysokości grzywien z niektóre wykroczenia), mandat powinien wynosić nie więcej niż 100,- zł.

 

Podsumowanie

Elementów odblaskowych piesi są obowiązani używać po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, gdy nie poruszają się chodnikiem, ani drogą dla pieszych. Odblaski powinny być widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Za nieprzestrzeganie powyższego obowiązku pieszy może zostać ukarany grzywną (mandat powinien wynosić do 100,- zł) albo karą nagany.

Jak widzimy – obowiązek noszenia odblasków jest dość wąsko określony. Niemniej, lepiej – dla naszego własnego bezpieczeństwa – abyśmy używali odblasków, w sytuacjach kiedy spodziewamy się, że nie jesteśmy widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego, nawet jeśli poruszamy się po terenie zabudowanym.

Treść przepisów:

art.  97 kodeksu wykroczeń:

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.