Znalazłeś cudzy portfel – co robić?

Zdarza się nam, że znajdziemy cudzą rzecz – portfel, dowód osobisty, biżuterię, telefon. Co robić w takich sytuacjach? Czy wiesz, że prawo reguluje, jak masz się zachować?

Znalezienie rzeczy – wiemy do kogo należy

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych, jeżeli znajdziemy rzecz i znamy osobę uprawnioną do jej odbioru (np. właściciela) oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywamy do odbioru rzeczy.

 

Znalezienie rzeczy – nie wiemy czyja

Natomiast, gdy znajdziemy rzecz i nie wiemy, kto jest uprawniony do jej odbioru lub nie znamy miejsca pobytu tej osoby, niezwłocznie zawiadamiamy o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (art. 5 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych). W starostwie jest wyodrębniona specjalna komórka organizacyjna (tzw. Biuro Rzeczy Znalezionych), która zajmuje się odbieraniem zawiadomień o znalezieniu rzeczy. Możemy również tam oddać znalezione rzeczy na przechowanie.

Jeżeli znajdziemy pieniądze, kosztowności papiery wartościowe, czy rzeczy o wartości historycznej, naukowej i nie znamy osoby uprawionej do odbioru/nie znamy jej miejsca pobytu , to mamy obowiązek oddać ww. rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych.

 

Znalezienie rzeczy w cudzym pomieszczeniu

Jeśli natomiast znaleźliśmy rzecz  w cudzym pomieszczeniu np. w barze, restauracji, hotelu niezwłocznie zawiadamiamy o tym osobę zajmującą pomieszczenie (np. obsługę/zarządcę/ właściciela) i na żądanie tej osoby oddajemy jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

 

Znalezienie rzeczy w tramwaju

Z kolei,  jeżeli znajdziemy rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddajemy rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca). Zarządca ów ma bowiem obowiązek po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazać ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy. (art. 7 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych)

 

Znalezienie dowodu osobistego

Jeśli zaś znajdziemy rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie mamy obowiązek oddać rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji. (art. 6 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych).

 

Znaleźne

Jeżeli znajdziemy rzecz możemy żądać tzw. znaleźnego w wysokości 1/10 wartości rzeczy.

Jeżeli przechowujemy rzecz, żądanie zapłaty znalezionego należy złościć najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

Jeżeli natomiast rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę tylko np. przez starostę w Biurze Rzeczy Znalezionych, znalazca zastrzec wobec przechowującego (starosty) że będziemy żądać znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. ( art. 10 ustawy o rzeczach znalezionych).

 

Znalezienie rzeczy – brak działań –  konsekwencje

Znalazca, który w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Zawiadomienie Policji o znalezieniu i oddanie rzeczy jest obowiązkowe tylko w przypadku rzeczy, której posiadanie wymaga zezwolenia (m.in. dowód osobisty, broń). Tym samym znalazca może albo zawiadomić Policję albo „w inny właściwy sposób poszukiwać posiadacza” (sposoby zostały wskazane powyżej). Na podjęcie działań ma dwa tygodnie.

 

Podsumowanie

Jeżeli znajdziemy np. cudzy portfel i wiemy do kogo należy, gdzie ta osoba przebywa, zawiadamiamy ją o znalezieniu rzeczy i wzywamy do odbioru. Jeśli znajdujemy rzecz, a nie znamy właściciela/ nie znamy miejsca pobytu – zgłaszamy znalezienie rzeczy do starosty (Biura Rzeczy Znalezionych).

Jeżeli znajdujemy rzecz w budynku publicznym/ środku transportu publicznego (np. tramwaj, autobus) oddajemy rzecz zarządcy danego miejsca/ środka publicznego, który ma obowiązek oddać rzecz właścicielowi lub zgłosić znalezienie staroście.

W przypadku rzeczy, których posiadanie wymaga zezwolenia (np. dowód osobisty, paszport, broń i amunicja) musimy zgłosić znalezienie rzeczy Policji.

Nie podjęcie żadnych działań zmierzających do poszukiwania posiadacza znalezionej rzeczy może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności wykroczeniowej.

Treść przepisów:

art.  125 kodeksu wykroczeń:

Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *