Ile razy widzimy w sklepach spożywczych, czy też pubach, barach, klubach napis – alkohol szkodzi zdrowiu? Dlaczego jest on umieszczany w takich miejscach? Czy jest konieczny?


Obowiązek umieszczania informacji o szkodliwości alkoholu

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu.

Naruszenie ww. obowiązku stanowi wykroczenie Sprawca może zostać ukarany karą grzywny do kwoty 5.000,- zł.

Dlaczego taki wymóg istnieje? Ten obowiązek został umieszczony w ustawie, która zawiera regulacje mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zapewne ma to być do środek poszerzający świadomość  o szkodliwości alkoholu. Można prowadzić dyskusje nad tym, czy jest on skutecznym sposobem dla osiągnięcia tego celu. Jednak w świetle obowiązujących przepisów stanowi obowiązek sprzedających napoje alkoholowe.

Podsumowanie:

Napis alkohol szkodzi zdrowiu, jako informacja o szkodliwości alkoholu jest konieczna w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie.


Treść przepisów:
Art.  45 pkt 2) ustawy  z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi :
Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 2 nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, podlega karze grzywny.
Art. 451 ustawy  z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi :
Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w art. 431-45 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.