Co grozi za jazdę „korytarzem życia”?

Od 06 grudnia 2019 r. obowiązują przepisy uszczegóławiające zasady przejazdu pojazdów uprzywilejowanych. 

 

„Korytarz życia”

Dotychczasowe przepisy nie określały jak konkretnie ma się zachować kierowca, który np. jedzie drogą i widzi kartkę na sygnale.

Tzw. korytarz życia, czyli strefa swobodnego przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych istniała  w praktyce. Niemniej zdarzali się kierowcy, którzy wykorzystywali korytarz życia do skrócenia sobie podroży. Inni zaś nie zawsze wiedzieli jak maja się zachować.

Obecnie gdy zobaczymy karetkę, czy też inny pojazd uprzywilejowany powinniśmy się zachować w następujący sposób:

– na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku – każdy z kierujących zbliża się do swojego skrajnego pasa, tak, aby środkiem możliwy był przejazd;

– na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku – kierowca znajdujący się na skrajnym lewym pasie zbliża się do skrajnego lewego pasa, a pozostali kierowcy do skrajnego prawego, tak aby pomiędzy kierowcą  znajdującym się na lewym pasie a pozostałymi wytyczona była droga swobodnego przejazdu.

 

Zakaz poruszania się po “korytarzu życia” dla innych pojazdów

Przepisy prawa o ruchu drogowym obecnie wprost zakazują kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w wyżej wskazany sposób.

Przepisy dodają również, iż po przejdzie pojazdu uprzywilejowanego kierowca kontuje jazdę na pasie na którym był, a nie „korytarzem życia”

 

Jakie konsekwencje naruszenia zakazu?

Naruszenie ww. zasad w zakresie tworzenia i korzystania z „korytarza życia” stanowi wykroczenie z art. 97 kodeksu wykroczeń. Zasadniczo sprawca może zostać ukarany mandatem karnym w kwocie od 20 do 500 zł.

Niemniej należy pamiętać, iż Policja może wystąpić z wnioskiem o ukaranie danego sprawcy – a maksymalne zagrożenie karne wykroczenia z art. 97 to grzywna do 3.000,- zł

 

Podsumowanie:

Kierowca ma obowiązek stworzyć tzw. „korytarz życia” dla pojazdu uprzywilejowanego. Strefa swobodnego przejazdu dotyczy wyłącznie pojazdów uprzywilejowanych. Inni kierowcy nie mogą się poruszać po „korytarzu życia”. Naruszenie zasad przepisów prawa o ruchu drogowym w tym zakresie stanowi wykroczenie.

 

Treść przepisów:

Art.  9 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

  1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.
  2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1)      na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2)      na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.