Zbliżają się wybory – gdzie można prowadzić agitacje wyborczą ?

 

Agitacja

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy przez agitację wyborczą rozumie się publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego.

Gdzie agitacja wyborcza jest karalna?

Agitacja wyborcza jest niedozwolona:

– na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów;

– na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie,

– na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

– w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje,

– na terenie szkol wobec uczniów.

Jaka kara?

Prowadzenie agitacji w miejscu niedozwolonym jest wykroczeniem. Sprawca może zostać ukarany grzywną w wysokości do 5.000,- zł.

Podsumowanie

Agitacja wyborcza, czyli nakłanianie do glosowania na określonego kandydat, nie jest dozwolona w pewnych miejscach. Są to głównie budynki szeroko pojętej administracji publicznej oraz szkoły. Naruszenie tego zakazu stanowi wykroczenie.

Treść przepisów:
Art. 494 kodeksu wyborczego:
§ 1. Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą:
1)na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów,
2)na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie,
3)na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
4)w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje
– podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą na terenie szkół wobec uczniów