Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabroniona jest  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych: osobom do lat 18.

Tym samym sprzedawca/ osoba podająca napoje alkoholowe nie może sprzedać/podać alkohol małoletniemu. Jak ma sprawdzić wiek, jeśli ma wątpliwości? Czy może żądać okazania dowodu osobistego?

Uprawnienie do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek

Sprzedawca/osoba podająca napoje alkoholowe ma uprawnienie w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Zatem sprzedający może żądać okazania dowodu osobistego (bo na nim wskazany jest wiek). Jeśli jednak nabywca nie ma przy sobie dowodu osobistego, może pokazać inny dokument stwierdzający wiek (np. prawo jazdy, paszport).

Sprzedaż alkoholu małoletnim

Sprzedaż /podawanie napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia jest zabronione i stanowi przestępstwo. Sprawca może zostać ukarany karą grzywny.

Podsumowanie

Sprzedaż/podawanie alkoholu osobom poniżej 18 roku życia jest zabronione. Sprzedawca/podający może żądać okazania dokumentu stwierdzającego wiek np. dowodu osobistego. W przypadku, gdy sprzedany/podany zostanie alkohol osobie poniżej 18 roku życia zostaje popełnione przestępstwo. Sprawca może zostać ukarany karą grzywny.

Treść przepisów:
Art.  43 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom,podlega grzywnie.